EKO WTÓR Sp. z o.o. S.K.A.

Eko Wtór

Zajmujemy się zbieraniem odpadów, transportem odpadów, przetwarzaniem  odpadów.

Sekretariat: +48 503 171 495 Dział handlowy: +48 728 55 75 64

EKO WTÓR Sp. z o.o. S.K.A.

Zleć nam swój obowiązek Recyklingowy!

EKO WTÓR Sp. z o.o. S.K.A.

Ogłoszenia wymagane przepisami prawa lub Statutem Spółki

01. Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Komplementariusz Spółki EKO WTÓR Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Przemyślu (dalej Spółka) zwołuje na dzień 23 czerwca 2020 r. na godz. 09:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Radosława Wiśniowskiego, ul. Hetmańska 13, Rzeszów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Komplementariusza z działalności Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019
 6. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019
 7. Dyskusja
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

– udzielenia absolutorium Komplementariuszowi z działalności Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019

– podziału zysku za rok obrotowy: 01.01.2019 – 31.12.2019

– obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 60.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł poprzez przymusowe umorzenie części akcji na okaziciela

 1. Sprawy różne
 2. Zakończenie obrad

 

Ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Rocznik 2020 → Numer 104/2020 (5994) z 29 maja 2020 r. → Pozycja 23957.

 

04. Ogłoszenie

Komplementariusz Spółki EKO WTÓR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Przemyślu, ul. Sielecka 56A, 37-700 Przemyśl, wpisanej do KRS pod numerem 0000472970 (Spółka), na podstawie art. 126 §1 pkt 2 ksh w zw. z art. 359 §3 ksh informuje o treści uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dn. 29.03.2021 r., zgodnie z którą obniżeniu ulega kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.000,00 zł tj. z wysokości 60.000,00 zł do wysokości 55.000,00 zł poprzez umarzenie 10 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 500,00 zł każda, serii B o numerach od 11 do 20.

Akcjonariusze posiadający na dzień podjęcia uchwały akcje na okaziciela serii B o numerach od 11 do 20, będące przedmiotem umorzenia przymusowego, otrzymają wynagrodzenie stanowiące równowartość aktywów netto na akcję.

Na podstawie art. 126 §1 pkt 2 ksh w zw. z art. 456 §1 ksh wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od daty publikacji niniejszego ogłoszenia. Wierzyciele, którzy sprzeciwu nie zgłoszą, uważani będą za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

Komplementariusz

EKO WTÓR Sp. z o. o. S.K.A.

 

 02. Ogłoszenie

Komplementariusz Spółki EKO WTÓR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Przemyślu, ul. Sielecka 56A, 37-700 Przemyśl, wpisanej do KRS pod numerem 0000472970 (Spółka), na podstawie art. 126 § 1 pkt 2 ksh w zw. z art. 359 § 3 ksh, informuje o treści uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (ZWZA) z dn. 23.06.2020 r., zgodnie z którą:

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), tj. z wysokości 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) do wysokości 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 powyżej ZWZA, działając na podstawie art. 359 § 2 ksh oraz § 11 Statutu Spółki, umarza 10 (dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki EKO EKO WTÓR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Przemyślu (KRS 0000472970) o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każda, serii B o numerach od 11 do 20.

3. Akcjonariusze posiadający na dzień podjęcia niniejszej uchwały akcje na okaziciela serii B o numerach od 11 do 20, będące przedmiotem umorzenia przymusowego, otrzymają wynagrodzenie stanowiące równowartość aktywów netto na akcję.

4. Zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki EKO WTÓR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Przemyślu w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

„ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55 000,00 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) zł i dzieli się na:

– 100 (sto) akcji na okaziciela serii A o nominalnej wartości 500,00 (pięćset) zł każda, o łącznej wartości 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł;

– 10 (dziesięć) akcji na okaziciela serii B o nominalnej wartości 500,00 (pięćset) zł każda, o łącznej wartości 5 000,00 (pięć tysięcy) zł”.

5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.

W związku z uchwalonym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki komplementariusz, na podstawie art. 126 § 1 pkt 2 ksh w zw. z art. 456 § 1 ksh wzywa wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie jej kapitału zakładowego, do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od daty publikacji niniejszego ogłoszenia. Wierzyciele, którzy sprzeciwu nie zgłoszą, uważani będą za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

Komplementariusz EKO WTÓR Sp. z o.o.

05. OgŁoszenie

Ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Komplementariusz Spółki EKO WTÓR Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Przemyślu (dalej Spółka) zwołuje na dzień 14 czerwca 2021 r. na godz. 09:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Anna Grygowicz-Haberek, ul. Matejki 8A, Rzeszów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał
 4. Zatwierdzenie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Komplementariusza z działalności Spółki za okres 01.01.2020 – 31.12.2020
 6. Sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2020 – 31.12.2020
 7. Dyskusja
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Komplementariusza z działalności Spółki za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

– udzielenia absolutorium Komplementariuszowi z działalności Spółki za okres 01.01.2020 – 31.12.2020

– podziału zysku za rok obrotowy: 01.01.2020 – 31.12.2020

– wyrażenia zgody na zakup nieruchomości przez Spółkę

 1. Sprawy różne
 2. Zakończenie obrad

 

 

03. Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Komplementariusz Spółki EKO WTÓR Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Przemyślu (dalej Spółka) zwołuje na dzień 29 marca 2021 r. na godz. 09:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Anna Grygowicz-Haberek, ul. Matejki 8A, Rzeszów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego NWZA, stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał
 2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 60.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł poprzez przymusowe umorzenie części akcji na okaziciela oraz zmiany §9 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie §9 ust. 1 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60 000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) zł i dzieli się na:

– 100 (sto) akcji na okaziciela serii A o nominalnej wartości 500,00 (pięćset) zł każda, o łącznej wartości 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł;

– 20 (dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B o nominalnej wartości 500,00 (pięćset) zł każda, o łącznej wartości 10 000,00 (pięć tysięcy) zł.

Proponowana zmiana §9 ust. 1 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55 000,00 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) zł i dzieli się na:

– 100 (sto) akcji na okaziciela serii A o nominalnej wartości 500,00 (pięćset) zł każda, o łącznej wartości 50 000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) zł;

– 10 (dziesięć) akcji na okaziciela serii B o nominalnej wartości 500,00 (pięćset) zł każda, o łącznej wartości 5 000,00 (pięć tysięcy) zł”.

 1. Zakończenie obrad.

Komplementariusz
EKO WTÓR Sp. z o.o.

 

 

Certyfikat rzetelnego przewoźnika

Certyfikat rzetelnego przewoźnika

Pragniemy poinformować, że nasza firma uzyskała „CERTYFIKAT RZETELNEGO PRZEWOŹNIKA” a tym samym dołączyła do wąskiego grona najlepszych certyfikowanych przewoźników w Europie. Jest to dla nas powód do dużej satysfakcji jak również dowód na to, iż w naszej codziennej...

czytaj dalej
Nowe auto w naszej Firmie

Nowe auto w naszej Firmie

W czerwcu został przez nas zakupiony hakowiec Scania R 420 wraz z przyczepą do transportu kontenerów z rożnymi surowcami. Tym samym wzbogaciliśmy naszą ofertę transportowo-spedycyjną. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Więcej informacji można się dowiedzieć...

czytaj dalej
Pomagamy chorej Elizie z Mielca

Pomagamy chorej Elizie z Mielca

Eliza od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Aby mogła choć w części normalnie żyć potrzebuje rehabilitacji, a co za tym idzie trzeba ją bezpiecznie na nią zawozić. Koszt takiego fotelika to ponad 8 tys. zł, żeby zdobyć tę sumę potrzeba ok. 20 ton...

czytaj dalej

Idea naszych konkursów:

Edukację ekologiczną należy rozpoczynać już od najmłodszych lat. Jednym z naszych pomysłów na wdrożenie świadomości wśród młodzieży jest organizowanie konkursu ekologicznego "Zbieramy - oszczędzamy lasy". Atrakcyjna forma konkursu zachęca uczniów do zbierania dużej...

czytaj dalej